ผู้สอน
ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

บธ 3001404 การจัดการนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33927

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม การคิดเชิงออกแบบและการบริหารโครงการ วิธีการเข้าถึงจิตใจลูกค้าและค้นพบรากเหง้าของปัญหา การสร้างและการเลือกไอเดีย การสร้างต้นแบบของสินค้าหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บข้อมูล  การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และการจัดการกับความขัดแย้ง