เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บธ 3001404 การจัดการนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม การคิดเชิงออกแบบและการบริหารโครงการ วิธีการเข้าถึงจิตใจลูกค้าและค้นพบรากเหง้าของปัญหา การสร้างและการเลือกไอเดีย การสร้างต้นแบบของสินค้าหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บข้อมูล  การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และการจัดการกับความขัดแย้ง