ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วท.6003105 กฏหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์ศึกษา 61)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33929

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

กฏหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ