ง 22201 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2