ผู้สอน
กรุณา แดงสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เพศศึกษารอบด้าน (Comprehensive Sexuality Education)-เอกคณิตศาสตร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33933

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย และขอบข่ายของเพศศึกษา ความสำคัญและความจำเป็นในการเรียนเพศศึกษา ความรู้เรื่องเพศวิถี และองศ์ประกอบเรื่องเพศ ได้แก่ พัฒนาการของมนุษย์ สัมพันธภาพทางเพศ ทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศและการแสดงออก สุขภาพทางเพศ สังคมและวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการหล่อหลอมวิถีทางเพศ กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศ กระบวนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษา การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา