เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล กลุ่มที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล สัญชาติ สถานะของคนชาติและคนต่างด้าว การขัดกันแห่งกฎหมาย การดำเนินคดีที่มีองค์ประกอบพัวพันกับต่างประเทศ