ผู้สอน
phurichaya phamornviriyamit
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

KSM 3200 Sport Organization องค์กรกีฬา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33944

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง


คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา (course description)

      การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี การจัดการองค์การ โครงสร้างองค์การกีฬา และการจัดการบุคลากรในอุตสาหกรรมกีฬา 

Introduction to the concept of organizational management theory. Sports organization structure and staff management in Sports industry.

วัตถุประสงค์รายวิชา (course objective)

       1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี การจัดการองค์กร โครงสร้างองค์การกีฬา และการจัดการบุคลากรในอุตสาหกรรมกีฬาได้

      2. ผู้เรียนสามารถน าความรู้เรื่องการจัดการองค์การ โครงสร้างองค์การกีฬา และการจัดการบุคลากรในอุตสาหกรรมกีฬาได้ 

      3. ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการองค์การ โครงสร้างองค์การกีฬา และการจัดการบุคลากรในอุตสาหกรรมกีฬาได้

      4. ผู้เรียนสามารถประเมินจากการเรียนการสอนด้านแนวคิด ทฤษฎี การจัดการองค์กร โครงสร้างองค์การกีฬา และการจัดการบุคลากรในอุตสาหกรรมกีฬาได้