ผู้สอน
phurichaya phamornviriyamit
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

KAS 4302 Management of Sport Resident ที่พักและนักกีฬา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33945

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง


คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา (course description)

      ศึกษาทฤษฎีการจัดการที่พักนักกีฬา ธุรกิจกีฬา และการจัดการในอุตสาหกรรมการบริการทางการกีฬา

Study theory study of the housing for athletes. Sport business and Hospitality Industry Management

วัตถุประสงค์รายวิชา (course objective)

       1. ผู้เรียนสามารถอธิบายประวัติและทฤษฎีการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา และการจัดการที่พักนักกีฬาได้

       2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่องการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา และการจัดการที่พักนักกีฬาได้

       3. ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา และการจัดการที่พักนักกีฬาได้

       4. ผู้เรียนสามารถประเมินจากการเรียนการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา และการจัดการที่พักนักกีฬาได้