ผู้สอน
phurichaya phamornviriyamit
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

KSM 2206 Sport Management การจัดการกีฬา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33947

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง


คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา (course description)

      การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกีฬา ทฤษฎี องค์ประกอบ โครงสร้าง หน้าที่การจัดการ ประเด็นปัญหา แนวคิดในปัจจุบันและอนาคตของการจัดการกีฬา 

Study Introduction to Sport Management. Selected Site, Functions Organizational and Managerial Foundations. 

The Current Issue and Future Sport Management.

วัตถุประสงค์รายวิชา (course objective)

      1. ผู้เรียนสามารถอธิบายการจัดการกีฬา ทฤษฎี องค์ประกอบ โครงสร้าง หน้าที่การจัดการ ประเด็นปัญหาแนวคิดในปัจจุบันและอนาคตของการจัดการกีฬาได้

      2. ผู้เรียนสามารถน าความรู้เรื่องการจัดการกีฬา ทฤษฎี องค์ประกอบ โครงสร้าง หน้าที่การจัดการ ประเด็นปัญหา แนวคิดในปัจจุบันและอนาคตของการจัดการกีฬาได้

      3. ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการกีฬา ทฤษฎี องค์ประกอบ โครงสร้าง  หน้าที่การจัดการ ประเด็นปัญหา แนวคิดในปัจจุบันและอนาคตของการจัดการกีฬาได้

     4. ผู้เรียนสามารถประเมินจากการเรียนการจัดการกีฬา ทฤษฎี องค์ประกอบ โครงสร้าง หน้าที่การจัดการประเด็นปัญหา แนวคิดในปัจจุบันและอนาคตของการจัดการกีฬาได้