เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

KER 3202 ((RC 312)) Basic Recreation Management การจัดการนันทนาการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา (course description)

      ศึกษาความหมาย ความสำคัญ หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการบริหารจัดการ นันทนาการ พฤติกรรมผู้นำ อำนาจหน้าที่ของการบริหาร การจัดการนันทนาการ 

Study the meaning, importance, importance, principles, theories, and process recreation management; leadership behaviors; administrative duties; and recreation organization.

 วัตถุประสงค์รายวิชา (course objective) 

      1.ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญ หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการบริหารจัดการ นันทนาการ พฤติกรรมผู้นำอำนาจหน้าที่ของการบริหาร การจัดการนันทนาการได้

      2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่องความสำคัญ หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการบริหารจัดการ นันทนาการ พฤติกรรม ผู้นำอำนาจหน้าที่ของการบริหาร การจัดการนันทนาการได้

      3. ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสำคัญ หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการบริหารจัดการ นันทนาการ พฤติกรรมผู้นำอำนาจหน้าที่ของการบริหาร การจัดการนันทนาการได้

     4. ผู้เรียนสามารถประเมินความสำคัญ หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการบริหารจัดการ นันทนาการ พฤติกรรมผู้นำอำนาจหน้าที่ของการบริหาร การจัดการนันทนาการได้