ผู้สอน
phurichaya phamornviriyamit
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

KRE 3203 ((RC 334)) Recreation Marketing การตลาดนันทนาการ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33949

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง


คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา (course description)

       การศึกษาความหมาย ความสำคัญ บทบาท และหน้าที่ของการตลาดที่มีต่อการจัดนันทนาการ และองค์ประกอบการส่งเสริมการตลาดสำหรับการจัดโครงการนันทนาการ 

Study the meanings, importance, role, and function of marketing as related to recreation; the components of marketing promotion for recreational activities.

วัตถุประสงค์รายวิชา (course objective)

       1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ ความสำคัญ บทบาท และหน้าที่ของการตลาดที่มีต่อการจัดนันทนาการ และองค์ประกอบการส่งเสริมการตลาดสำหรับการจัดโครงการนันทนาการ

      2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความสำคัญ บทบาท และหน้าที่ของการตลาดที่มีต่อการจัดนันทนาการ และองค์ประกอบการส่งเสริมการตลาดสำหรับการจัดโครงการนันทนาการ

      3. ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสำคัญ บทบาท และหน้าที่ของการตลาดที่มีต่อการจัดนันทนาการ และองค์ประกอบการส่งเสริมการตลาดสำหรับการจัดโครงการนันทนาการ

     4. ผู้เรียนสามารถประเมินความสำคัญ บทบาท และหน้าที่ของการตลาดที่มีต่อการจัดนันทนาการ และองค์ประกอบการส่งเสริมการตลาดสำหรับการจัดโครงการนันทนาการ