เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

7354311 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ภ.กต.59 (ส)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความส้าคัญของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อระบบแนวคิด และเครื่องมือทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

การวางแผนการตลาดส้าหรับผู้บริโภคและตลาดธุรกิจ ทั งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อ

อนาคตของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์