ผู้สอน
นิติพงษ์ ทนน้ำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

7354311 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ภ.กต.59 (ส)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33971

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

ความส้าคัญของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อระบบแนวคิด และเครื่องมือทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

การวางแผนการตลาดส้าหรับผู้บริโภคและตลาดธุรกิจ ทั งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อ

อนาคตของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์