1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา English for Graduate Studies

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต

1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา English for Graduate Studies

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ฝึกทักษะการสืบค้นความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออีเล็กทรอนิกส์ เน้นการพูดเพื่อการนำเสนองานวิชาการ การอ่านบทความทางวิชาการ อ่านรายงานการวิจัย ฝึกทักษะการสรุปความและตีความ การเขียนสรุปความและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ