home1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา English for Graduate Studies
person
1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา English for Graduate Studies

ผู้สอน
นาย สมพร จินากูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา English for Graduate Studies

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3398

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต

1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา English for Graduate Studies

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ฝึกทักษะการสืบค้นความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออีเล็กทรอนิกส์ เน้นการพูดเพื่อการนำเสนองานวิชาการ การอ่านบทความทางวิชาการ อ่านรายงานการวิจัย ฝึกทักษะการสรุปความและตีความ การเขียนสรุปความและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)