เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

7361321 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ภ.บทม.59 (ส)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และฐานข้อมูลเบื้องต้น การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร และการใช้โปรแกรมประยุกต์ทั่วไปในงานธุรกิจ