ผู้สอน
นิติพงษ์ ทนน้ำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

7361321 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ภ.บทม.59 (ส)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34005

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และฐานข้อมูลเบื้องต้น การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร และการใช้โปรแกรมประยุกต์ทั่วไปในงานธุรกิจ