BIS0613 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ


ผู้สอน
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
เข้าสู่ระบบเมื่อ 8 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
BIS0613 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

รหัสวิชา
34046

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายวิชา

หลักการในการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศขององค์การ ปัญหาที่มีอยู่ในระบบปัจจุบันความต้องการของผู้ใช้ การศึกษาความเป็นไปได้ เทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล เทคนิคในการวิเคราะห์ Data Flow Diagram (DFD) พจนานุกรมข้อมูล คำอธิบายการประมวลผล ศึกษาการออกแบบระบบ การออกแบบข้อมูลเข้า การออกแบบกระบวนการ การออกแบบผลลัพธ์ การออกแบบฟอร์ม การออกแบบการโต้ตอบกับผู้ใช้และการออกแบบรายงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)