เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BIS0613 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการในการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศขององค์การ ปัญหาที่มีอยู่ในระบบปัจจุบันความต้องการของผู้ใช้ การศึกษาความเป็นไปได้ เทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล เทคนิคในการวิเคราะห์ Data Flow Diagram (DFD) พจนานุกรมข้อมูล คำอธิบายการประมวลผล ศึกษาการออกแบบระบบ การออกแบบข้อมูลเข้า การออกแบบกระบวนการ การออกแบบผลลัพธ์ การออกแบบฟอร์ม การออกแบบการโต้ตอบกับผู้ใช้และการออกแบบรายงาน