เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาแนะแนว ม.1(ภาคเรียนที่1)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ของโรงเรียนพนัสพิทยาคาร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

ชื่อรายวิชา กิจกรรมแนะแนว                                                                           รหัสวิชา ก 21911

จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์                                                                                    จำนวน  -   หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1                                                                                                                   

ครูผู้สอน ครูเสาวลักษณ์  สนธิวงศ์เวช