รายวิชาแนะแนว ม.1(ภาคเรียนที่1)
ผู้สอน

เสาวลักษณ์ สนธิวงศ์เวช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
รายวิชาแนะแนว ม.1(ภาคเรียนที่1)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34063

สถานศึกษา
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ของโรงเรียนพนัสพิทยาคาร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

ชื่อรายวิชา กิจกรรมแนะแนว                                                                           รหัสวิชา ก 21911

จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์                                                                                    จำนวน  -   หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1                                                                                                                   

ครูผู้สอน ครูเสาวลักษณ์  สนธิวงศ์เวช


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.