ผู้สอน
วัชราวดี นิรุติธรรมธรา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน

ชื่อชั้นเรียน

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ-คพธ60


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34068

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวางแผนโครงการพัฒนาระบบงาน การศึกษาความเป็นไปได้ การเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ การวิเคราะห์ความต้องการ การใช้แผนภาพเพื่อสื่อสารกระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ การเขียนเอกสารและแบบนำเสนอโครงการระบบสารสนเทศเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ การออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ การออกแบบระบบสารสนเทศ การออกแบบส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ การออกแบบฐานข้อมูล