เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ-คพธ60

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวางแผนโครงการพัฒนาระบบงาน การศึกษาความเป็นไปได้ การเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ การวิเคราะห์ความต้องการ การใช้แผนภาพเพื่อสื่อสารกระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ การเขียนเอกสารและแบบนำเสนอโครงการระบบสารสนเทศเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ การออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ การออกแบบระบบสารสนเทศ การออกแบบส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ การออกแบบฐานข้อมูล