home718-331 วิทยาศาสตร์การอาหารสำหรับการกำหนดอาหาร (Food Science for Dietetic) 2/2561
personperson_add
718-331 วิทยาศาสตร์การอาหารสำหรับการกำหนดอาหาร (Food Science for Dietetic) 2/2561

ผู้สอน
ธรรมรัตน์ แก้วมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
718-331 วิทยาศาสตร์การอาหารสำหรับการกำหนดอาหาร (Food Science for Dietetic) 2/2561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34077

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

  • เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสื่อมเสียของอาหาร
  • เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการถนอมอาหาร
  • เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องมือแปรรูปอาหาร
  • เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจผลของกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษาต่อคุณภาพของอาหาร
  • เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหารและเข้าใจบทบาทของการแปรรูปอาหารต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหารระหว่างการแปรรูปและเก็บรักษา

คำอธิบายรายวิชา

การเสื่อมเสียของอาหาร หลักการถนอมอาหาร ประเภทของเครื่องมือและวิธีการแปรรูปอาหารเบื้องต้น  การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่าง ๆ ผลของการแปรรูปและการเก็บต่อคุณภาพอาหาร

Spoilage of foods; principles of food preservation; types of equipment and basic food processing and storage; effect of processing and storing on food qualities


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.