มัธยมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรายวิชาฟิสิกส์