เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 2/2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

          ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานไอซีออปแอมป์การทำงานของออปแอมป์ในวงจร Inverting/Non  Inverting Amplifier, Comparator, Differential Amplifier, Integrating amplifier และอื่นๆ การประยุกต์ใช้ไอซีสำเร็จรูปในงาน Dijital Multivibrator  flib-flop วงจรแสดงผลและวงจรขับ (Display/Driver) Timer, Regulator, Function  Generator, Phase locked loop กำเนิดสัญญาณเสียงดนตรีและอื่นๆ