เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา (2/61) ศึกษาศาสตร์ 1/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา รหัสวิชา มศ 041007 เป็นวิชาบังคับกลุ่มภาษา หมวดการศึกษาทั่วไป หลักสูตรสถาบันการพลศึกษา ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2560