เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา 2/61 ศึกษา 1/3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา รหัสวิชา มศ 041007 เป็นวิชาบังคับกลุ่มภาษา หมวดการศึกษาทั่วไป หลักสูตรสถาบันการพลศึกษา ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2560