ผู้สอน
ภมรี สุรเกียรติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

425-224 Pre-Modern Southeast Asia (เทอม 2 ปีการศึกษา 2561)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34101

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเอกเลือกกลุ่ม 2         

3 หน่วยกิต 3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา วัฒนธรรมดั้งเดิมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อันผสมผสานกับอิทธิพลอารยธรรมจีน อินเดียและอิสลาม การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของรัฐต่างๆ ก่อนสมัยอาณานิคม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของรฐและอาณาจักรสำคัญต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงต้นศตวรรษจนถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18