เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

425-224 Pre-Modern Southeast Asia (เทอม 2 ปีการศึกษา 2561)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาเอกเลือกกลุ่ม 2         

3 หน่วยกิต 3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา วัฒนธรรมดั้งเดิมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อันผสมผสานกับอิทธิพลอารยธรรมจีน อินเดียและอิสลาม การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของรัฐต่างๆ ก่อนสมัยอาณานิคม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของรฐและอาณาจักรสำคัญต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงต้นศตวรรษจนถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18