เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

718-318 Community Nutrition-61

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาโภชนาการชุมชนเปิดสอนให้กับนักศึกษาสาขาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร และ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาโภชนาการที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และกระบวนการในการแก้ปัญหาโภชนาการชุมชน