เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บธ 3008403 ระเบียบวิธีวิจัยทางโลจิสติกส์ ภาคเรียน 2/2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความสำคัญของการวิจัยขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย การปฏิบัติการวิจัยโดยเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยการเลือกปัญหา การตั้งคำถามใน การวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง การตั้งสมมติฐานการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และการเขียนรายงานผลการวิจัยกำหนด เพื่อสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในงานทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน