ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราวรรณ สมหวัง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

บธ 3008403 ระเบียบวิธีวิจัยทางโลจิสติกส์ ภาคเรียน 2/2561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34111

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ความสำคัญของการวิจัยขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย การปฏิบัติการวิจัยโดยเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยการเลือกปัญหา การตั้งคำถามใน การวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง การตั้งสมมติฐานการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และการเขียนรายงานผลการวิจัยกำหนด เพื่อสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในงานทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน