เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สัมมนา ปัญหาพิเศษ (2/2561)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา สัมมนา นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา