สัมมนา ปัญหาพิเศษ (2/2561)


ผู้สอน
นิภาภัทร์ กุณฑล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สัมมนา ปัญหาพิเศษ (2/2561)

Class ID
34113

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำอธิบายวิชา

รายวิชา สัมมนา นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)