home6100102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (จันทร์-เช้า) 1/2555
personperson_add
6100102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (จันทร์-เช้า) 1/2555

ผู้สอน
น.ส. ดวงทิพย์ รับพรดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
6100102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (จันทร์-เช้า) 1/2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3412

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)