ผู้สอน
น.ส. ดวงทิพย์ รับพรดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

6100102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (จันทร์-เช้า) 1/2555


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3412

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา