home6103301 ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการศึกษา (Computer Program for Education)
personperson_add
6103301 ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการศึกษา (Computer Program for Education)

ผู้สอน
person
นาง สายสุนี โพธิ์ตุ่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
6103301 ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการศึกษา (Computer Program for Education)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3414

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาพัฒนาการ แนวคิด โครงสร้างการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของไมโครคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในวงการศึกษา ฝึกปฏิบัติการออกแบบและผลิตผลงานจากโปรแกรมสำเร็จรูป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.