6103301 ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการศึกษา (Computer Program for Education)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาพัฒนาการ แนวคิด โครงสร้างการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของไมโครคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในวงการศึกษา ฝึกปฏิบัติการออกแบบและผลิตผลงานจากโปรแกรมสำเร็จรูป