เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

6103301 ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการศึกษา (Computer Program for Education)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาพัฒนาการ แนวคิด โครงสร้างการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของไมโครคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในวงการศึกษา ฝึกปฏิบัติการออกแบบและผลิตผลงานจากโปรแกรมสำเร็จรูป