ผู้สอน
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วท 6001218 มิติทางสังคมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์(อาทิตย์-เช้า-2-62)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34142

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีมัลติมีเดียและสังคมออนไลน์ ความหลากหลาย โลกาภิวัฒน์ ช่องว่างดิจิทัล การคำนึงถึงผู้บกพร่องทางการรับรู้ ข้อคำนึงทางเศรษฐศาสตร์ ประเด็นทางกฎหมาย อย่างข้อบังคับ นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสากล อาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องค์กรวิชาชีพ จริยธรรมและความประพฤติสำหรับนักคอมพิวเตอร์