เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วท 6001218 มิติทางสังคมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์(อาทิตย์-เช้า-2-62)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีมัลติมีเดียและสังคมออนไลน์ ความหลากหลาย โลกาภิวัฒน์ ช่องว่างดิจิทัล การคำนึงถึงผู้บกพร่องทางการรับรู้ ข้อคำนึงทางเศรษฐศาสตร์ ประเด็นทางกฎหมาย อย่างข้อบังคับ นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสากล อาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องค์กรวิชาชีพ จริยธรรมและความประพฤติสำหรับนักคอมพิวเตอร์