6101103 ชื่อวิชา (Course Title) โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและวิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบันประเภทต่าง ๆ เช่น ระบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เวอร์ตชีต เวิร์ดโปรแซสเซอร์ การนำเสนอข้อมูล ฯลฯ