ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราวรรณ สมหวัง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

บธ 3001102 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม ภาคเรียน 2/2561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34165

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ประเภทของธุรกิจ วิธีการดำเนินการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ การตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดการด้านต่าง ๆ ของธุรกิจขนาดย่อม ประกอบด้วย การตลาด การผลิต การบัญชีและการเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารสินค้าคงเหลือ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดย่อม รวมถึงหลักจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ