เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บธ 3001102 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม ภาคเรียน 2/2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ประเภทของธุรกิจ วิธีการดำเนินการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ การตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดการด้านต่าง ๆ ของธุรกิจขนาดย่อม ประกอบด้วย การตลาด การผลิต การบัญชีและการเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารสินค้าคงเหลือ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดย่อม รวมถึงหลักจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ