เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

712-371 Food Sanitation (semester 2/2561)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

หลักการสุขาภิบาลและหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร

การวิเคราะห์ จุดควบคุมวิกฤตในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารฮาลาล การจัดการของเสียจากสถาน

ประกอบการและเทคโนโลยีสะอาด กฎหมายอาหาร

Principle of food sanitation and good manufacturing practice; inspection and

assessment of food manufacturers; hazard analysis and critical control point in food

industry and halal food; waste treatment in food manufacturing enterprise and cleaning

technology; food laws