เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

66330959 การเงินบุคคล (Personal Finance)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เทคนิคการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินบุคคล โดยการทำ งบประมาณ การซื้อด้วยเงินสด เงินเชื่อ การประกันภัย การออม การลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์ การวางแผนทางการเงินเมื่อครบเกษียณอายุการทำงาน การเลือกใช้แหล่งเงินทุน การจัดสรรการใช้เงิน ในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชน์ต่อการยกมาตรฐานการครองชีพ และคุณภาพชีวิต ของผู้ศึกษาเอง และยังสามารถให้คำปรึกษา และวางแผนการเงินให้แก่บุคคลอื่น โดยสอดคล้องต่อ จรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม