เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

INFO113 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ (Computing Platform Technology)-611

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ หน่วยประมวลผล ระบบบัสและระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก หน่วยความจํา หน่วยเก็บบันทึกข้อมูล ส่วนประกอบและหน้าที่ภายในระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการท่ีใช้ในปัจจุบัน หลักการและการ ฝึกหัดด้านการบริหารระบบ การใช้เครื่องมือในการบริหารและดูแลรักษาระบบ

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

- เพื่อให้มีความรู้ในหลักการทางด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

- เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และโครงสร้างคอมพิวเตอร์

- เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจหลักการทำงานของส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์

- เพื่อเรียนรู้และเข้าใจพัฒนาการของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ

- เพื่อให้เข้าใจในเรื่องโครงสร้างของระบบจัดการของคอมพิวเตอร์

เพื่อให้ทราบถึงหลักการทางด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ ระบบจัดการและควบคุมในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการศึกษารายวิชาในระดับสูงขึ้นในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

วิธีสอนและกิจกรรม

บรรยาย ถาม-ตอบ อภิปราย ความร่วมมือ ศึกษาจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ แบบฝึกหัด ฝึกปฏิบัติ ทดสอบรายงาน