เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

D1_สถิติวิจัยสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พื้นฐานความรู้ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการออกแบบการวิจัย การใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัย การแปลผลและอธิบายผล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนำผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและการทำงาน