ผู้สอน
Kampanart Kusirirat
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

D2_สถิติวิจัยสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงาน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34190

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นฐานความรู้ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการออกแบบการวิจัย การใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัย การแปลผลและอธิบายผล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนำผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและการทำงาน