เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

718-266 pathology+718-212 Nutrient metabolism

เกี่ยวกับชั้นเรียน

718-266 pathology

คำอธิบายรายวิชา

หลักของพยาธิวิทยา การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ เนื้อเยื่อหรืออวัยวะ สาเหตุของการเกิดโรคในมนุษย์และกลไกของการเกิดโรค รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบต่างๆเมื่อเกิดพยาธิสภาพ

     Principles of pathology; the changes of cell tissues or organs, emphasis on the causes and mechanisms of human diseases, including pathophysiology of the affected systems

718-212 Nutrient metabolism

คำอธิบายรายวิชา

โครงสร้างทางเคมี บทบาทในเชิงเมแทบอลิซึมและหน้าที่ทางสรีรวิทยาของสารอาหารและที่ไม่ใช่สารอาหารในระดับโมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบของร่างกายในภาวะปกติและเจ็บป่วย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับยีน

Chemical structure, metabolic and physiological functions of nutrients and non-nutrients at the molecular, cellular, tissue, organ and system levels in normal and unhealthy conditions; nutritional genomics