30701208 สถิติธุรกิจ 2/2561
ผู้สอน

ดร. ศราวุธ ราชมณี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน


ชื่อชั้นเรียน
30701208 สถิติธุรกิจ 2/2561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34206

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพื้นฐานในเชิงธุรกิจ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล   การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงค่าสถิติ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ เลขดัชนี และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา

Application of basic statistics in business; data collection; data presentation; introduction to data analysis; statistical distributions; estimation; hypothesis testing; analysis of variance; chi-squared test; index number; time series analysis


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.