เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

30701208 สถิติธุรกิจ 2/2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพื้นฐานในเชิงธุรกิจ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล   การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงค่าสถิติ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ เลขดัชนี และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา

Application of basic statistics in business; data collection; data presentation; introduction to data analysis; statistical distributions; estimation; hypothesis testing; analysis of variance; chi-squared test; index number; time series analysis