เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

426-324 Geography of Soils (2/2561)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา 426-324 ภูมิศาสตร์ดิน

การเกิดและพัฒนาการของดินในเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ การกระจายและการจำแนกประเภทของดินที่สำคัญของประเทศและของโลก และการประยุกต์ใช้

Soil genesis and development in various geographical areas; distribution and classification of major soil groups of Thailand and the world; and its applications