เพื่อนๆ 1/8

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างเพื่อลำลึกต้องจากกัน