ป.เคมีอนินทรีย์ 2


ผู้สอน
Dr. HASAN DAUPOR
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ป.เคมีอนินทรีย์ 2

รหัสวิชา
34243

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือควบคู่กัน : 4102322 เคมีอนินทรีย์ 2

การสังเคราะห์และการศึกษาสารอนินทรีย์โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ อัลตราไวโอเลต-วิซิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โพลาริมิเตอร์ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีอนินทรีย์ 2

Synthesis and studies of inorganic compounds by instruments e.g. IR spectrophotometer, UV-Vis spectrophotometer and polarimeter; and laboratory that corresponding to Inorganic Chemistry 2 course


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books