เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เคมีของสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมบัติทางเคมีและทางกายภาพ พันธะระหว่างโลหะกับลิแกนด์อินทรีย์ ปฏิกิริยาของสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก และการนำไปใช้ประโยชน์

Chemical and physical properties; bonding between metal and organic ligands; reactions of organometallic compounds and its utilization