เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เคมีทั่วไป 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟและทรานซิชัน แก๊ส ของแข็ง อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์
เคมีไฟฟ้าและเคมีนิวเคลียร์
Properties of representative and transition elements, gas, solid,
thermodynamics, kinetics, electrochemistry and nuclear chemistry