เคมีทั่วไป 2


ผู้สอน
Dr. HASAN DAUPOR
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมีทั่วไป 2

รหัสวิชา
34245

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายวิชา

สมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟและทรานซิชัน แก๊ส ของแข็ง อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์
เคมีไฟฟ้าและเคมีนิวเคลียร์
Properties of representative and transition elements, gas, solid,
thermodynamics, kinetics, electrochemistry and nuclear chemistry


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books