เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นวัตกรรมเป่าแก้ว

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธรรมชาติของแก้ว องค์ประกอบของแก้ว สมบัติทางกายภาพของแก้ว ชนิดของแก้ว
อันตรายที่เกิดจากการเป่าแก้ว เครื่องมือสำหรับการเป่าแก้ว ปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้น การ
ประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องแก้วพื้นฐาน และการซ่อมอุปกรณ์เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
เทคนิคเบื้องต้นในการเป่าแก้วศิลป์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น ประดิษฐ์กริชรามัน ว่าว
บุหลัน ปืนใหญ่พญาตานี เป็นต้น
Nature of glass, composition of glass, physical properties of glass, types of
glass, dangers in glass labolatory, the tools of the glass blower, basic operations,
fabrication of the basic glass equipment and repairing equipment in the
laboratory; glass blowing techniques for art glasses corresponding to local
Identities such as Raman kris, Bulan kite, Phayatani artillery