เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-419 Seminar in Sociology and Anthropology กลุ่ม 04 ภาคเรียนที่ 2/2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาบังคับก่อน:427-301 ทฤษฎีมานุษยวิทยา และ427-302 ทฤษฎีสังคมวิทยา

Prequisite:427-301 Anthropological Theories, 427-302 Sociological Theories

สัมมนาเชิงวิเคราะห์สภาพหรือปัญหาตามแนวสังคมวิทยา หรือมานุษยวิทยา แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย เน้นแนวโน้ม ปัญหา และข้อจำกัดบางประการ

Group discussion on sociological or anthropological topics; concepts, theories, research findings; emphasis on trends, problems and limitations