เภสัชกรรม

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนในหลักสูตรเภสัชกรรมไทย ตามหลักสูตรที่กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็นหลักสุตรที่ใช้เวลาเรียน 2 ปี ถึงจะสามารถสอบรับใบประกอบโรคศิลปะได้ แต่ผู้เรียน จะต้องสมัครเรียนกับครูผู้สอนที่ไหนก็ได้ ถ้าประสงค์จะเรียนจากสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทย จ. สุราษฎร์ธานี ผ่านระบบ classstart จะต้องสมัครเข้าชั้นเรียน ตามระเบียบที่กำหนด