เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

SEM 665 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา วกจ 665 (SEM665) การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

เลือกศึกษาหัวข้อวิชาเกี่ยวกับ"ความรู้" "กระแสวิทยาการเรียนรู้" "เทคโนโลยีใหม่ในศาสตร์ทางสังคมศึกษา" และ/หรือ เรื่องที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบันหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นเรื่องจำเป็นในอนาคต  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุม