เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ 1 993-223 ปี 61

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว รัตติกาล เรืองฤทธิ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

๙๙๓-๒๒๓  การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ ๑ (Adults Nursing I)                                              ๓(๓-๐-๖)

              รายวิชาบังคับก่อน: -           

               มโนทัศน์และหลักการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรมในผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ที่อยู่ในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน เรื้อรังที่มีปัญหาไม่ซับซ้อน หรือมีปัญหาซับซ้อนแต่ไม่อยู่ในภาวะวิกฤติ เน้นการดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพ และการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

    Concepts and principles of holistic trans-cultural nursing care for acute and chronically ill adult clients with no  complicated problems or with complicated but non-critical problems; emphasis on caring and rehabilitation, and family and community participation; related legal and ethical issues