เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

EN17308 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดของการสื่อสารข้อมูล ลักษณะและองค์ประกอบของการติดต่อสื่อสารข้อมูล การจัดโครงสร้าง และการเชื่อมโยงระบบสื่อสารข้อมูลเข้าด้วยกัน และหน้าที่ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีของการสื่อสารข้อมูลแบบต่าง ๆ และวิธีการเลือกรูปแบบของการสื่อสารและระบบเครือข่ายที่เหมาะสม