homeงานประดิษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
งานประดิษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
กุลณัฐฐา มุตะโสภา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
งานประดิษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3428

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์เรื่อง การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดจบก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                                                           เวลาจำนวน  20  ชั่วโมง

 

                รานวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี   (งานประดิษฐ์) เรื่อง  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดจบกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทำงานตามกระบวนการประดิษฐ์ การผลิตเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน  งานประดิษฐ์และเทคโนโลยี การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดจบก เป็นการประดิษฐ์ที่เน้นให้มีทักษะในการปฏิบัติให้เกิดความคล่องแคล่วในการทำงาน  และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝังให้นักเรียนมีกระบวนการทำงาน และการจัดการ  ทำงานเป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้  สามารถแก้ไขปัญหาในการทำงาน  รักการทำงาน  และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)