เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

งานประดิษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์เรื่อง การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดจบก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                                                           เวลาจำนวน  20  ชั่วโมง

 

                รานวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี   (งานประดิษฐ์) เรื่อง  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดจบกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทำงานตามกระบวนการประดิษฐ์ การผลิตเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน  งานประดิษฐ์และเทคโนโลยี การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดจบก เป็นการประดิษฐ์ที่เน้นให้มีทักษะในการปฏิบัติให้เกิดความคล่องแคล่วในการทำงาน  และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝังให้นักเรียนมีกระบวนการทำงาน และการจัดการ  ทำงานเป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้  สามารถแก้ไขปัญหาในการทำงาน  รักการทำงาน  และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน