homeงานประดิษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
person
งานประดิษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
กุลณัฐฐา มุตะโสภา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานประดิษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3428

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

คำอธิบายรายวิชา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์เรื่อง การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดจบก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                                                           เวลาจำนวน  20  ชั่วโมง

 

                รานวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี   (งานประดิษฐ์) เรื่อง  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดจบกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทำงานตามกระบวนการประดิษฐ์ การผลิตเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน  งานประดิษฐ์และเทคโนโลยี การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดจบก เป็นการประดิษฐ์ที่เน้นให้มีทักษะในการปฏิบัติให้เกิดความคล่องแคล่วในการทำงาน  และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝังให้นักเรียนมีกระบวนการทำงาน และการจัดการ  ทำงานเป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้  สามารถแก้ไขปัญหาในการทำงาน  รักการทำงาน  และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)