ผู้สอน
นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คณิตสถิติ ศิลป์ 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34287

สถานศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา ปี 2